مسابقه ملی نماز در آیات و احادیث1400/04/29

باسمه تعالی

دبیرخانه شورای اقامه نماز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسابقه ملی نماز در آیات و احادیث را برگزار می کند.

کلیه کارمندان محترم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانواده محترم آنان می توانند در این مسابقه شرکت فرمایند.

همچنین امکان حضور عموم مردم در این مسابقه وجود دارد.

شرکت در مسابقه

مشاهده و دریافت محتوای مسابقه